Ringerův roztok Braun - text na obalu

Logo - Amazon Web Services